Algemene voorwaarden

Mevrouw de Bonth heeft haar werkzaamheden als advocaat neergelegd met ingang van 1 februari 2019.

Mw. Mr. E.H.J.M. de Bonth – Advocaat gevestigd te (5482 LN) Schijndel, aan het adres Neerlandstraat 22, als ook daar kantoorhoudende, alsmede kantoor houdende te (5481 AA) Schijndel aan het adres Hoofdstraat 43 (bezoekadres)

Artikel 1 Toepasselijkheid van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen mr. E.H.J.M. de Bonth -als ook andere advocaten welke mogelijk in de toekomst aan het kantoor van mr. E.H.J.M. de Bonth verbonden zullen zijn- hierna te noemen opdrachtnemer en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken.

2. De gedrags- en beroepsregels voor advocaten maken deel uit de van de overeenkomst. De opdrachtgever verklaart de daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren.

Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is de opdrachtnemer vrij te bepalen welke advocaat (behandelend of procesadvocaat)/medewerker de opdracht uitvoert.

2. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht te bepalen welke werkzaamheden danwel bepaalde werkzaamheden zullen worden verricht door een derde.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtnemer is verder niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar (hem) kenbaar behoorde te zijn.

4. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis van de advocaat en niet tot een resultaatsverbintenis. De advocaat voert de opdracht uit naar beste kunnen met de zorgvuldigheid die van haar (hem) verwacht mag worden.

Artikel 3 Intellectuele eigendom

1. Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan door de advocaat geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 4 De declaratie

1. Aan de opdrachtnemer dienen te worden vergoed het honorarium en verschotten.

2. Met verschotten wordt bedoeld:

– Vergoeding van te specificeren kosten zoals griffierecht, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, kosten van de procesadvocaat, deurwaarderskosten etc.

– Vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten, zoals porti, telefoon, telefax, kopieerkosten e.d. forfaitair vastgesteld op 7% van het honorarium.

3. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende uurtarief. De hoogte van dit tarief wordt jaarlijks, met ingang van de eerste dag van het nieuwe kalenderjaar, vastgesteld door opdrachtnemer en is op aanvraag verkrijgbaar. Indien een afwijkend uurtarief is overeengekomen wordt dit met dezelfde ingangsdatum aangepast en met toepassing van hetzelfde percentage van de afwijking van het basisuurtarief. Factoren als belang van de zaak, specialistische aard van de zaak, draagkracht van de opdrachtgever, en spoedeisendheid van de te verrichte werkzaamheden, geven aanleiding voor verhoging dan wel matiging van het basisuurtarief met een vermenigvuldigingsfactor van 0,5 tot 2.

4. In afwijking van lid 3 zal het honorarium van de procesadvocaat worden berekend aan de hand van de dan geldende tarieven c.q. vastgestelde tarieven.

5. Zolang de opdracht niet is voltooid is de opdrachtnemer bevoegd tussentijds te declareren.

Artikel 5 Reclames

1. Reclames met betrekking tot een declaratie dienen op straffe van verval, schriftelijk en binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn geschied.

2. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden terzake een opdracht, dienen op straffe van verval en binnen dertig dagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk dertig dagen na voltooiing van de desbetreffende opdracht te geschieden.

Artikel 6 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

– Of door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van opdrachtnemer

– Of door overschrijving van het verschuldigd bedrag naar de desbetreffende bankrekening t.n.v. de advocaat c.q. opdrachtnemer.

Na het verstrijken van voornoemde termijn van veertien dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente + 2%.

2. De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever een depot te verlangen tot zekerheid van het honorarium en de te maken danwel gemaakte kosten terzake het uitvoeren van de opdracht, alsmede tot het verlangen van zekerheid in andere vorm, in het bijzonder in de vorm van het vestigen van zekerheidsrechten op aan opdrachtgever toebehorende goederen. Indien storting van dit depot danwel verlening van zekerheid achterwege blijft is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd alle overige rechten, de (verdere) uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

3. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds voor afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op de latere factuur.

5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

6. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever 15% verschuldigd.

7. De opdrachtgever is jegens opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd, zelfs indien deze kosten de in casu geldende proceskostenvergoeding mocht overschrijden, in alle instanties behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien opdrachtnemer en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het gelijk wordt gesteld.

8. Indien een declaratie niet tijdig wordt voldaan, is opdrachtnemer gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade. Opdrachtnemer is verder gerechtigd alle stukken, al dan niet met betrekking tot de opdracht waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat de betaling heeft plaatsgevonden. Op drachtnemer is, zelfs indien dit in strijd zou zijn met de gedragsregels voor advocaten, verder gerechtigd betaling te verlangen in een andere vorm dan genoemd in lid 1 bijv. door middel van in betalinggeving van aan opdrachtgever toebehorende middelen.

Artikel 7 Derdengelden

1. Gelden die opdrachtnemer, ten behoeve van opdrachtgever ontvangt, alsmede door opdrachtgever gedane voorschotten, worden direct gestort op de rekening van de rechthebbende.

2. Aan opdrachtgever toekomende gelden worden, binnen 14 dagen na eventuele verrekening met aan opdrachtnemer toekomende bedragen, tot welke verrekening te allen tijde bevoegd is, overgemaakt op een door opdrachtgever aan te geven bankrekening.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal het over de laatste 6 maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer of leidinggevende ondergeschikten, i.c. de aan het kantoor verbonden advocaten. Een kopie van de huidige polis met voorwaarden ligt ter inzage bij het advocatenkantoor te Schijndel aan de Neerlandstraat 22.

Artikel 9 Archivering

1. Het bij de uitvoering van een opdracht gevormde dossier zal door de opdrachtnemer tenminste gedurende vijf jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

Artikel 10 Geschillenbeslechting

1. Elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zal worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie is uitsluitende bevoegd omtrent een geschil een beslissing te nemen. De geschillencommissie treedt zowel op als bindend adviseur als arbiter. De geschillencommissie Advocatuur is gevestigd in Den Haag Postbus 90600 LP Den Haag tel. 070-3105361 en fax 070-3658814.

2. Indien de opdrachtgever consument is of indien in zijn bedrijf of praktijk (inclusief de opdrachtgever zelf) drie of minder dan drie personen werkzaam zijn, heeft hij het recht gedurende een maand nadat opdrachtnemer zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 11 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 Wijzing van de voorwaarden

1. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld treden wijziging jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.